Екип и лаборатории

       "Контрол 94" ООД:
- притежава необходимите условия и материално-технически средства за извършване на дейността;
- разполага с лаборатории с необходимата вътрешна инфраструктура и осигурен мониторинг на околната среда и измервателно оборудване от най-ново поколение;
- разполага с персонал, притежаващ образование, квалификация и правоспособност за извършване на дейността;
- притежава необходимите хармонизирани с Европейското техническо законодателство документи - регламенти, стандарти и методически указания;
- притежава система за управление на качеството, изградена съгласно изискванията на стандарт  БДС ENISO / IEC 17025.

"КОНТРОЛ 94" ООД
       "Контрол 94" ООД е една от водещите фирми за извършване на изпитване на горивни уреди, работещи с газово, твърдо и течно гориво както и за първоначално изпитване на типа и оценяване експлоатационните показатели на уреди на твърдо гориво, включително и такива, свързани с изискванията на Европейското техническо законодателство за пускане продукти на пазара.
       "Контрол 94" ООД е юридическо идентифицируемо лице от 1994г.
Дружеството е с натрупан практичеки опит за повече от 45 години в областта на изпитване на горепосочените уреди и е приемник и продължител на дейността на държавния изпитвателен център "Битови горивни уреди", създаден през 1968 година.

ЗА НАС


  • Екип и лаборатории
  • Разрешения и лицензи
  • Членства

Free Web Counters